تحویل سال جدید که مصادف با نوعی تحول در عالم طبیعت می باشد فرصتیست برای اینکه انسان به اصلاح امور معنوی و مادی خود بپردازد. مقام معظم رهبری  
امور مالی
 
حوزه مديريت امورمالي زيرنظر معاونت اداري ومالي مي باشد.اين حوزه تشكيل شده از :
1- اداره حسابداري( داراي واحدهاي حقوق دستمزد- اموربانكي- اعتبارات – ثبت اسناد- تنظيم اسناد- رسيدگي اسناد مي باشد.)
2- اداره كارپردازي( اين اداره از دوقسمت كارپردازي وامورقراردادها تشكيل شده است.)
3- اداره اموال وانبارها( اين اداره ازدو قسمت اموال و انبار تشكيل شده است.)
4- امور مالي مناطق دررابطه باامور هزينه اي
5- رسيدگي به وجوهي كه به سازمانهاي وابسته پرداخت ميگردد.
 
وظايف:
- نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدوردستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.
- تهيه برنامه عمليات مالي وهماهنگ ساختن عمليات جاري.
- تهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتفريغ بودجه سالانه وبررسي وتائيد آنها.
- نظارت درنگاهداري حسابهاي هزينه ونظارت درمميزي ورسيدگي ليستها واسناد هزينه.
- بررسي عملكرد مالي كليه مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري ومراقبت درحسن گردش امورمالي وحسابداري آنها.
- انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.
- كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه،ماهانه و تطبيق حسابها.
- تهيه وتنظيم بودجه،متمم واصلاح بودجه ،تفريغ بودجه باتوجه به آئين نامه هاي شهرداريها ودستورالعملهاي صادره وارائه آن به مراجع ذيربط.
- شركت دركميسيونها و جلساتي كه طبق آيين نامه هاي ذيربط بعهده مديرامور مالي محول است.
- مراقبت درحفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري ونظارت برحسن اداره امور انبارهاي موجود درواحدهاي تابعه وانجام وظيفه انبارداران.
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
 
مناسبت ها
Powered by DorsaPortal