شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۱۱/۳
واحد حقوقی
 وظایف:
-بررسي حقوقي كليه قراردادهاي داخلي و خارجي مرتبط با شهرداري و اظهار نظر حقوقي در خصوص رعايت يا عدم رعايت ضوابط و موازين قانوني و عنداللزوم حك و اصلاح آن وگزارش به مقام مافوق
-رسيدگي به معضلات حقوقي شهرداري، مناطق، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداري و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي
-پيگيري و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به دعاوي و مراجع قانوني ذيربط و دفاع از حقوق حق شهرداري در مراجع مذكور
-نظارت بر انعقاد قراردادهاي مختلف در شهرداري و ارائه نظرات مشورتي با توجه به صرفه وصلاح شهرداري
-بررسي اطلاعات جمع آوري شده جهت ارائه نظر مشورتي در قبال پرسش هائي كه در زمينه مسائل حقوقي از واحد متبوع بعمل مي آيد.
-طرح دعاوي و دفاع از حقوق شهرداري و پاسخگويي به كليه دعاوي و شكايات مطروحه عليه شهرداري در مراجع قضايي و غيرقضايي
-پاسخ به استعلامات مطروحه از سوي معاونت ها، مديريت هاي ستادي، مناطق وسازمانهاي وابسته به شهرداري و رفع ابهام از قوانين موجود و ارائه مشاوره قانوني به انها
-نظارت بر نحوه عملكرد كارشناسان حقوقي مناطق در خصوص دعاوي مطروحه و استعلامات
-ارائه پيشنهاد در خصوص طرحها و لوايح ارائه شده به شوراي اسلامي شهر و ارائه پيشنهادات اصلاحي و نيز بررسي جايگاه قانوني مصوبات شورا و در صورت نياز اعتراض به مصوبات مذكور وگزارش به مقام مافوق
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal