شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۱۱/۳
معاونت معماری و شهرسازی
:وظایف
-بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
-نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
-رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري
-بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها وسازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري
-نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضاوبط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعملهاي مربوطه
-انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه شهرسازي و معماري
-تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
-برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
-برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر با اولويت معماري سنتي
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal