شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۱۱/۵
معاونت مالی و اداری
  وظایف:
-
 تعیین وظایف وحدود مسئولیت واختیارات رؤسای واحدهای تحت سرپرستی.
-صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی.
-نظارت درتهیه وتنظیم بودجه وتفریغ بودجه شهرداری وهمچنین اصلاح بودجه شهرداری
-نظارت بروصول درآمد رسمی وازدیاد درآمد وصدوردستورالعملهای مالی برابر مقررات مالی مصوب.
-نظارت برکلیه هزینه ها ومعاملات شهرداری ونگاهداری حساب هزینه ها وهمچنین نظارت براعتبارات مصرف شده واحدها.
-نظارت دراجرای دقیق آئین نامه هاوقانون استخدام کشوری وآئین نامه استخدامی شهرداریها وقانون کار تأمین اجتماعی و...
-نظارت برحفظ واداره کردن دارائی های منقول و غیر منقول متعلق به شهر واقامه دعوی برعلیه اشخاص ودفاع ازدعاوی اشخاص علیه شهرداری باهماهنگی واحدهای ذیربط شهرداری .
-رسیدگی وصدور دستورات لازم بمنظور تأمین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری
-تشکیل جلسات درخصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستی بامقررات جدید.
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal