شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۱۱/۵
معاونت خدمات شهر

وظایف:

-نظارت برامور ايمني شهر از نظر پيشگيري ازبروز خطرات وحوادث وسوانح غيرمترقبه.
-نظارت برگردش امورخدمات موتوري وسائط نقليه شهرداري ازنظر انجام تغييرات وبرنامه ريزي كارواحدهاي تابعه.
-ايجاد مؤسسات عام المنفعه درارتباط با وظايف شهرداري دراجراي ماده 55 قانون شهرداريها از قبيل  رختشويخانه، مستراحهاي عمومي و....
-نظارت برگردش اموركميسيون هاي ذيربط بااموراجرائي شهر ازقبيل كميسيون بند 20 وستاد اجرائي خدمات شهري ازقبيل سد معبر،برفروبي، پيشگيري ازخطرسيل  و...
-نظارت برحسن انجام امورمربوطه به متوفيات شهر وگورستان وغسالخانه.
-نظارت برحسن انجام وظيفه شهرداري درارتباط باارائه خدمات كشتارگاه.
-نظارت وهماهنگي درجهت بهبود انجام مربوط به حمل ونقل وترافيك شهري.
-رسيدگي وتعيين خط مشي واحدهاي تابعه وصدور دستورالعملهاي اداري درمورد بهبود امورمربوط به آنها بارعايت سياست كلي شهرداري.
-شركت دركميسيون هاي مربوط به پيشگيري ازبروز خطرات وحوادث وسوانح غيرمترقبه.
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal