الهی! در عطای عیدانه به کرم خود بنگر نه طاعت من، که آنچه تو را شاید از هیچکس برنیاید نوروزتان خجسته
وظایف شهرداری (صفحه4)

- تبصره (الحاقي٢۷/۱۱/١۳۴۵) شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأساً و بوسيله مأمورين خود اقدام نمايد

  [١] [١] ازماده ٢۷۶ قانون كيفر عمومي مصوب ٢٣ دي ١٣٠۴ شمسي

«نسبت به كليه امور خلافي از قبيل عدم رعايت نظامات راجع به بلديه و نظميه و صحيه ،همچنين عدم رعايت نظامات راجعه به درشكه چي ها و شوفرها و حفظ حيوانات و همچنين راجع به ولگردي و گدائي و فحاشي و استعمال الفاظ ركيكه در معابر عمومي و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهيه نموده و مقررات آن پس از تصويب وزارت عدليه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد... »

[٢] [٢] آئين نامه خلافي موضوع تبصره۴ فوق در اين مجموعه چاپ گرديده

[٣] [٣] تبصره ١ ماده ٨ مزبور عبارتست از:شهرداريها مكلفند در حدود قوانين مربوط در تهيه وسايل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آئين نامه مخصوص با وزارت فرهنگ  تشريك مساعي نمايند

[۴ ] [۴ ] (تدوين كننده): نظارت و مراقبت مذبور جزء وظايف مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گرديده است.

● ماده ٨۵

شهـرداري ‌مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهـاي عمومي و خصوصي و ساختمـان هايي كه مخل صحت عمومي تشخيـص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصرهدوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

● ماده ٩۶

تبصره ۶-
اراضي كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.
ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

● ماده ١٠١ قانون شهرداري ها

تصويب نقشه‌هاي تفكيكي

ماده ١٠١ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌كند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند، بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.در صورتي كه در موعد مذكور، شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام نكند مراجع مذكور در فوق، مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

●ماده ١١٠

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند .

اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.

صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده ۷۷ در حكم سند قطعي و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد

1-2-3-4 صفحه 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
 
مناسبت ها
Powered by DorsaPortal