شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۹/۴
امور اداری
 
نظارت درتأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم ازحقوقی و حقیقی ازلحاظ مکاتبات و مراجعات
- نظارت درتأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم اداری با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب
- تهیه بخشنامه ها و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات درسازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر
- رسیدگی ونظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شهرداری
- نظارت براجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی
- مطالعه و بررسی وظائف و مسئولیتهای هریک از واحدهای سازمانی بمنظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار
- تهیه برنامه ها و دستوالعملهای آموزشی و آموزش کارکنان شاغل وآشنا نمودند آنها با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه محیط کار وخصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان درهریک از دوره های اموزش
- نظارت برتشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به موسسات آموزشی بمنظور بالابردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان.
- نظارت برتهیه پیش نویس های نامه های اداری وصدور دستورات لازم درجهت اصلاح مکاتبات اداری.
- نظارت برکلیه امورواحدهای تحت سرپرستی وصدور دستورات وتعلیمات لازم وکوشش دررفع نواقص کار.
- نظارت برطرحهای رفاهی عمومی کارکنان ازقبیل شرکتهای تعاونی مصرف،مسکن وامور ورزشی وغیره.
- آشنا نمودن مسئولین واحدهای تحت سرپرستی باقوانین ومقررات اداری جدید.
- مطالعه وبررسی درخصوص مسائل سازماندهی وارائه پیشنهادات لازم درمورد انجام تغییرات ضروری درتشکیلات مورد عمل.
- برگزاری جلسات شورای اداری وشورای معاونین شهرداری وتنظیم صورتجلسات مربوطه وابلاغ به واحدهای ذیربط.
-انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.
 
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal