شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۹/۴
امور مالی
 
حوزه مدیریت امورمالی زیرنظر معاونت اداری ومالی می باشد.این حوزه تشکیل شده از :
1- اداره حسابداری( دارای واحدهای حقوق دستمزد- اموربانکی- اعتبارات – ثبت اسناد- تنظیم اسناد- رسیدگی اسناد می باشد.)
2- اداره کارپردازی( این اداره از دوقسمت کارپردازی وامورقراردادها تشکیل شده است.)
3- اداره اموال وانبارها( این اداره ازدو قسمت اموال و انبار تشکیل شده است.)
4- امور مالی مناطق دررابطه باامور هزینه ای
5- رسیدگی به وجوهی که به سازمانهای وابسته پرداخت میگردد.
 
وظایف:
- نظارت برکلیه امورواحدهای تحت سرپرستی وصدوردستورات وتعلیمات لازم وکوشش دررفع نواقص کار.
- تهیه برنامه عملیات مالی وهماهنگ ساختن عملیات جاری.
- تهیه گزارشهای مالی وترازنامه وتفریغ بودجه سالانه وبررسی وتائید آنها.
- نظارت درنگاهداری حسابهای هزینه ونظارت درممیزی ورسیدگی لیستها واسناد هزینه.
- بررسی عملکرد مالی کلیه مؤسسات و واحدهای تابعه شهرداری ومراقبت درحسن گردش امورمالی وحسابداری آنها.
- انجام تعهدات مالی درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداریها.
- کنترل و تائید عملیات مربوط به دریافت و پرداختهای روزانه،ماهانه و تطبیق حسابها.
- تهیه وتنظیم بودجه،متمم واصلاح بودجه ،تفریغ بودجه باتوجه به آئین نامه های شهرداریها ودستورالعملهای صادره وارائه آن به مراجع ذیربط.
- شرکت درکمیسیونها و جلساتی که طبق آیین نامه های ذیربط بعهده مدیرامور مالی محول است.
- مراقبت درحفظ و نگهداری کلیه اموال شهرداری ونظارت برحسن اداره امور انبارهای موجود درواحدهای تابعه وانجام وظیفه انبارداران.
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal