شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۷/۲
/
/ مناقصه بیمه تکمیلی درمان و عمر
/
 
آگهی مناقصه عمومی

شهرداری قرچک در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد یکساله بیمه تکمیلی درمان و عمر پرسنل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تاپایان وقت اداری 5/04/97جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها یا سایت www.gharchak.ir  مراجعه ویا با شماره تلفن 36151580021تماس حاصل نمایند.

1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/522ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد.

2-تحویل وتسلیم اسناد از تاریخ 13/3/97تاپایان وقت اداری 5/04/97است.

3-محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد.

4-برنده مناقصه موظف است علاوه بر تجهیز دفتر در شهرداری به سیستم(کامپیوتر وفکس وکپی و...)نسبت به بکار گیری یک نفر نیرو بصورت تمام وقت اداری که مورد تایید شهرداری باشد اقدام نماید.

4-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی درروزسه شنبه مورخه5/04/97راس ساعت 15در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.

5-شهرداری در ردیاقبول هریک ازپیشنهادات مختار است.

6-به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.

8-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد

شرایط شرکت در مناقصه
تعهدات بیمه عمر و حادثه
برگه پیشنهاد قیمت طرح عادی
برگه پیشنهاد قیمت طرح ممتاز 
طرح عادی
1397/03/17
/ /
/
/ مناسبت ها
/
1
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal