شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۷/۲
/
/ مناقصه خدمات شهری منطقه یک
/

آگهی مناقصه عمومی

این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز6546/1/60مورخه 28/12/96 شورای اسلامی شهر قرچک عملیات خدمات شهری شامل رفت وروب منطقه یک شهرداری قرچک را از طریق مناقصه عمومی برای مدت یکسال به پیمانکاران واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تاپایان وقت اداری 29/03/97جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها یا سایتwww.gharchak.ir یا با شماره تلفن 36151580-021تماس حاصل نمایند.

1-دستگاه مناقصه گذار:شهرداری قرچک

2-برآورد اولیه به مبلغ 292/127/980/19ریال ومدت قرارداد یکسال میباشد.

3-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/000/1ریال بصورت وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام حساب سپرده شهرداری یا ضمانتنامه بانکی دروجه شهرداری قرچک میباشد.

4- دریافت اسناد وتحویل پیشنهادات از تاریخ 7/03/97تاپایان وقت اداری 29/03/97به دبیرخانه شهرداری می باشد.

5-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در مورخه 29/03/97راس ساعت 15درمحل سالن جلسات شهرداری میباشد..

6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

7-برندگان اول ودوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

 
شرایط شرکت در مناقصه عمومی 
فرم خود اظهاری 
 
1397/03/09
/ /
/
/ مناسبت ها
/
1
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal