شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۷/۲
/
/ مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه یک
/

                                                    آگهی مناقصه عمومی

این شهرداری در نظر دارد به استنادمجوز شماره 6557/1/60 مورخه 28/12/96 شورای اسلامی شهر قرچک از محل ردیف 330109بودجه سال جاری نسبت به لکه گیری آسفالت معابر منطقه یک از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط دعوت میشودجهت اخذ اسناد مناقصه بر اساس اطلاعات اعلام شده ذیل اقدام نمایند.

1-دستگاه مناقصه گذار:شهرداری قرچک

2-موضوع مناقصه :لکه گیری  آسفالت معابر منطقه یک

3-مبلغ برآورد اولیه 209/077/023/6ریال و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 000/000/302ریال میباشد0

4-سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی،اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد.

5-محل دریافت اسناد مناقصه :شهرداری قرچک بنشانی شهرک طلاییه، جنب بخشداری واحد امور قراردادها بشماره تلفن4الی36151580-021

6-مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه 24/02/97لغایت 13/03/97وزمان تحویل پاکات پیشنهادات از24/02/97لغایت 13/03/97به دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد.

7-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روزیک شنبه مورخه 13/03/97راس ساعت 15در محل سالن جلسات شهرداری میباشد و مدت قرارداد 4 ماه تمام است

8-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

9-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد  مناقصه قید و هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

 
1397/03/05
/ /
/
/ مناسبت ها
/
1
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal