شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۷/۲
/
/ مناقصه احداث سوله بحران منطقه یک
/

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6557/1/60مورخه 28/12/96شورای اسلامی شهر از محل ردیف 340101 بودجه سال97 نسبت به احداث سوله بحران منطقه یک اقدام نماید.متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تاپایان وقت اداری 21/03/97جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها یا سایت www.gharchak.irیا شماره تلفن 36151580021الی4-تماس نمایند.

1-موضوع مناقصه :احداث سوله بحران

2-مبلغ برآورد اولیه 809/530/380/3ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/170ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد.

3-تحویل وتسلیم اسناد از تاریخ 24/02/97 تاپایان وقت اداری 21/03/97 است.

4-محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری قرچک.ومدت قرارداد4ماه میباشد.

5-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی درروزدو شنبه مورخه21/03/97راس ساعت 15در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.

6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

-7به پیشنهادات مبهم ،مخدوش،فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان بترتیب ضبط خواهد شد.

9-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد
 
برآورد مناقصه
 
1397/03/05
/ /
/
/ مناسبت ها
/
1
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal