شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۷/۲
/
/ مناقصه عملیات ممیزی املاک و جی آی اس منطقه یک
/

                                                                             آگهی مناقصه عمومی

 

 این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز6557/1/60مورخه 28/12/96 شورای اسلامی شهر قرچک عملیات ممیزی املاک وGIS منطقه یک شهرداری قرچک را  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تاپایان وقت اداری 9/03/97جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها یا سایتwww.gharchak.ir یا با شماره تلفن 36151580-021الی 4تماس حاصل نمایند.

1-دستگاه مناقصه گذار:شهرداری قرچک

2-اعتبار پروژه در بودجه سال 97شهرداری تامین گردیده است.وبرآورد تقریبی عملیات شامل (800بلوک ،15000ملک وساختمان،45000واحد آپارتمان،5000واحدصنفی ،3200معبر) میباشدومدت انجام پروژه 10ماه میباشد.

3-سپرده شرکت در مناقصه 5%قیمت پیشنهادی بصورت وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام حساب سپرده شهرداری یا ضمانتنامه بانکی دروجه شهرداری قرچک میباشد.

4- دریافت اسناد وتحویل پیشنهادات از تاریخ 17/2/97تاپایان وقت اداری 9/3/97به دبیرخانه شهرداری می باشد.

5-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در مورخه 9/3/97راس ساعت 15درمحل سالن جلسات شهرداری میباشد..

6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

7-برندگان اول ودوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.

8-متقاضیان باید دارای رتبه وصلاحیت ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وشورای عالی انفورماتیک دررسته ارائه خدمات وانتقال اطلاعات ونرم افزار وتخصص سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)ونقشه برداری زمینی باشند

9-صلاحیت وتوان فنی واجرایی پیمانکاران در فرآیند مناقصه باید مورد تایید کمیته فنی و بازرگانی قرارگیرد.(نحوه ارزیابی در اسناد مناقصه قید گردیده است)

10-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

فرم اکسل ممیزی
1397/02/27
/ /
/
/ مناسبت ها
/
1
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal