شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۵/۲۶
/
/ جداولگذاری معابر سطح شهر منطقه 2
/

آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6557/1/60مورخه 28/12/96شورای اسلامی شهر سال نسبت به تخریب وبازسازی جداول منطقه دو اقدام نماید.متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تاپایان وقت اداری 21/03/97جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها یا سایت www.gharchak.irیا شماره تلفن 36151580021الی4-تماس نمایند.

1-موضوع مناقصه: فاز اول تخریب وبازسازی جداول منطقه دو

2-مبلغ برآورد اولیه 906/373/846/2ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/143ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد.

3-تحویل وتسلیم اسناد از تاریخ 22/02/97تاپایان وقت اداری 21/03/97است.

4-محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری قرچک.ومدت قرارداد4ماه میباشد.

5-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی درروز دو شنبه مورخه21/03/97راس ساعت 15در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.

6-شهرداری در ردیاقبول هریک ازپیشنهادات مختار است.

-7به پیشنهادات مبهم ،مخدوش،فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان بترتیب ضبط خواهد شد.

9-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد

شرایط شرکت در مناقصه عمومی
فرم خوداظهاری
فرم تحویل اسناد 
 
1397/02/23
/ /
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal