شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۵/۲۶
/
/ جدولگذاری معابر سطح شهر منطقه 1
/

                                                                                         آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری قرچک در نظر دارد به استنادمجوز شماره6557/1/60مورخه 28/12/96و شورای اسلامی شهر قرچک نسبت به اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر منطقه 1 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط  دعوت میشودجهت اخذ اسناد مناقصه بر اساس اطلاعات اعلام شده ذیل اقدام نمایند.

ردیف

موضوع

مبلغ برآورد اولیه

مبلغ سپرده

1

فاز اول تخریب وبازسازی جداول منطقه یک

906/373/846/2ریال

000/000/143ریال

1-دستگاه مناقصه گذار:شهرداری قرچک

2-سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی،اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد ومدت قرارداد 4ماه میباشد.

3-محل دریافت اسناد مناقصه :شهرداری قرچک بنشانی شهرک طلاییه، جنب بخشداری واحد امور قراردادهابشماره تلفن4الی36151580-021

4-مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه 22/02/97لغایت 19/03/97وزمان تحویل پاکات پیشنهادات از22/02/97لغایت 19/03/97به دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد.

5-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخه 19/03/97راس ساعت 15در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.

6-به پیشنهادات مبهم،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه(گرید) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

8-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

1397/02/23
/ /
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal