شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۵/۲۶
/
/ مزایده شهربازی
/

آگهی مزایده عمومی

  این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6562/1/60 مورخه 28/12/96 شورای اسلامی شهر قرچک نسبت به اجاره قسمتی از عرصه پارک ولیعصر به مساحت حدود 1800 مترمربع و با قیمت  پایه کارشناسی ماهیانه 000/000/35 ریال و قسمتی از عرصه پارک جنگلی پشت آرامگاه شهدای گمنام به مساحت حدود 1500 مترمربع با قیمت کارشناسی ماهیانه 000/000/35 ریال (جمعاً 000/000/70 ریال ) بمنظور ایجاد شهربازی محله ای بشرح ذیل اقدام نماید . متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری 16/2/97 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهاو سایت WWW.gharchak.Ir مراجعه ویا باشماره تلفن 4-36151580-021تماس حاصل نمایند .

1-موضوع مزایده :اجاره قسمتی از عرصه پارک ولیعصر و عرصه پارک جنگلی با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه هرکدام000/000/35 ریال جهت ایجاد شهربازی محله ای

2-سپرده شرکت در مزایده اجاره عرصه پارک ولیعصر به مبلغ 000/000/63 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003 بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد .

3- سپرده شرکت در مزایده اجاره عرصه پارک جنگلی پشت آرامگاه شهداری گمنام به مبلغ 000/000/63 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003 بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد .

4-تحویل و تسلیم اسناد از تاریخ 21/1/97 تا پایان وقت اداری16/2/97است .

5-محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری قرچک و مدت قرارداد سه سال می باشد .

6-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشائی پاکتهای پیشنهادی در روز یکشنبه مورخه 16/2/97راس ساعت 15 در محل سالن شهرداری می باشد .

7-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار ا ست .

8-به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده و کمتر از قیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد .

10-پیشنهاد دهندگان می بایست عضو انجمن شهربازی داران کشور بوده وحداقل دومورد قرارداد باعنوان مشابه با سایر شهرداریها ورضایت نامه کتبی کارفرما از عملکرد خود داشته باشند.

11-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید و هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده میباشد .
 
1397/02/03
/ /
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal