شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۵/۲۶
/
/ مزایده جمع آوری پسماند های خشک قابل بازیافت سطح شهر قرچک
/

                                                    آگهی مزایده عمومی
این شهرداری در نظر دارد به استنادمجوز شماره 6547/1/60مورخه 28/12/96شورای اسلامی شهر قرچک واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماند های خشک قابل بازیافت سطح شهر قرچک از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال باخالص پرداخت ماهیانه 000/550/796/1ریال به حساب شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت واگذار نماید.متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تاپایان وقت اداری 17/02/97جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها یا سایت www.gharchak.irیا  شماره تلفن 36151580021الی4-تماس نمایند.
1-دستگاه مزایده گزار:شهرداری قرچک
2-سپرده شرکت در مزایده به مبلغ000/930/077/1ریال بصورت ضمانتنامه بانکی،اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد.
3-محل دریافت اسناد مزایده :شهرداری قرچک بنشانی شهرک طلاییه، جنب بخشداری واحد امور قراردادهابشماره تلفن4الی36151580-021
4-مهلت اخذ اسنادمزایده از مورخه 23/01/97لغایت 17/02/97وزمان تحویل پاکات پیشنهادات 23/01/97لغایت 17/02/97به دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد.
5-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روزدو شنبه مورخه 17/02/97راس ساعت 15در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.
6-به پیشنهادات مبهم،مخدوش و فاقد سپرده وکمتر ازقیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
8-برندگان اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
9-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید و هزینه اگهی برعهده برنده مزایده میباشد.    
 شرایط شرکت در مزایده عمومی

1397/02/01
/ /
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal