شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۷/۵/۲۶
/
/ مزایده پارکینگ های عمومی سطح شهر
/

آگهی مزایده عمومی

این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6560/1/60مورخه  28/12/96شورای اسلامی نسبت به اجاره پارکینگ های عمومی سطح شهربرای مدت دوسال به افراد حقیقی وحقوقی بشرح ذیل اقدام نماید.متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تاپایان وقت اداری15/02/97جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها یا سایت
www.gharchak.irیا  شماره تلفن-4 36151580021-تماس نمایند.

ردیف

موضــــــــــــــــــوع

قیمت پایه کارشناسی ماهانه(ریال)

مبلغ سپرده(ریال)

1

پارکینگ شماره دو واقع در روبروی پارس سرام نبش کوچه سخنگو

000/000/20

000/000/24

2

پارکینگ شماره سه واقع در شهرک طلاییه بلوار دانشگاه روبروی اداره دارایی قرچک

000/000/60

000/000/72

3

پارکینگ شماره چهار واقع درخیابان اصلی جنب ترمینال برون شهری

000/000/15

000/000/18

 

1--دستگاه مزایده گذار:شهرداری قرچک

2-سپرده شرکت درمزایده بصورت ضمانتنامه بانکی،اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد.

3-محل دریافت اسناد مزایده:شهرداری قرچک بنشانی شهرک طلاییه، جنب بخشداری واحد امور قراردادهابشماره تلفن4الی36151580-021

4-مهلت اخذ اسناد مزایده از مورخه 21/01/97لغایت 15/02/97وزمان تحویل پاکات پیشنهادات از21/01/97لغایت 15/02/97به دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد.

5-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخه 15/02/97راس ساعت 15در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.

6-به پیشنهادات مبهم،مخدوش و فاقد سپرده وکمتر از قیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

8-برندگان اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید و هزینه اگهی وکارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.

1397/01/29
/ /
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal